JA Cpanel
 •  

DooHealthy.com

RSSจำหน่ายนาฬิกาข้อมือของแท้พร้อมรับประกัน   Thaniwat Lee Sponsor's

ความเครียดและการพยาบาล

ความเครียดความเครียดเป็นภาวะที่เกิดขึ้นในบุคคล เมื่อมีสิ่งเร้ามากระทบทางร่างกายหรือจิตใจและก่อให้เกิดการเสียสมดุล

 

บุคคลจะพยายามปรับสภาวะด้วยการปรับตัวรูปแบบต่างๆ เพื่อรักษาความสมดุลไว้ ในชีวิตประจำวันบุคคลจะต้องเผชิญกับสภาวะเครียดอยู่มากบ้างน้อยบ้าง ผู้ที่มีความสามารถในการปรับตัวได้ดีย่อมรักษาสภาวะสมดุลได้ในเวลาอันรวดเร็ว ผู้ที่เผชิญกับสภาวะเครียดมาก และไม่สามารถปรับตัวได้ในเวลาอันรวดเร็วหรือปรับตัวไม่ได้ ระดับความเครียดอาจเพิ่มสูงขึ้น จนมีผลกระทบถึงสุขภาพทางกายและสุขภาพจิต จำเป็นต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือ พยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชต้องปฏิบัติงานกับผู้ที่มีปัญหาและล้มเหลวในการปรับตัว ผู้ที่เต็มไปด้วยภาวะความเครียด หากพยาบาลสามารถใช้เทคนิคการขจัดความเครียดในผู้มีปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นหนทางในการนำไปสู่ความสำเร็จในการพยาบาล

ความหมายและสาเหตุของความเครียด

 • Webster (1976) กล่าวว่า ความเครียดเป็นสภาวะที่ถูกกดดันหรือแรงกดดัน
 • Selye (1976) กล่าวว่า ความเครียดเป็นกลุ่มอาการที่ร่างกายมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งที่มาคุกคามบุคคล โดยสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ และมีต้นเหตุมาจากสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งร่างกาย จิตใจ สิ่งแวดล้อม และสังคมที่บุคคลประเมินแล้วว่าเป็นอันตรายต่อตนเอง
 • Luckman and Sorensen (1987) กล่าวว่า ความเครียดเป็นสิ่งที่มาคุกคามหรือพยายามทำลายบุคคลหรือสิ่งที่ทำให้บุคคลประสบความไม่พึงพอใจในสิ่งที่ต้องการเป็นสิ่งที่ขัดขวางพัฒนาการด้านร่างกาย และจิตใจของมนุษย์ ทำให้เกิดสภาวะขาดสมดุล

ต้นเหตุของความเครียดที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของบุคคลจะมีลักษณะดังนี้

 1. ต้นเหตุของความเครียดเดียวกัน จะมีผลต่อบุคคลต่างกัน
 2. เมื่อบุคคลต้องพบกับสถานการณ์ความเครียด บุคคลจะพยายามปรับตัวต่อสถานการณ์นั้นๆ
 3. ต้นเหตุของความเครียดหนึ่งๆ อาจก่อให้เกิดความเครียดอื่นๆ อีกได้
 4. ไม่มีต้นเหตุของความเครียดเดียวหรือปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรค แต่ต้องมีหลายๆ ปัจจัยร่วมกัน
 5. ความเครียดไม่ว่าจะมาจากแหล่งใดก็ตาม ถ้าเกิดเป็นเวลานานๆ และจำนวนมากๆ ในที่สุดบุคคลจะไม่สามารถปรับตัวได้

Neuman (2001) ได้กล่าวถึงต้นเหตุของความเครียดว่า หมายถึง สิ่งที่ำทำให้เกิดเป็นปัญหาหรือสถานการณ์ที่ทำให้เกิดภาวะไม่สมดุลในระบบของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นด้านสรีระ จิตใจ สังคม วัฒนธรรม พัฒนาการ และจิตวัญญาณ ซึ่งอาจจะคุกคามบุคคลอย่างเดียวหรือหลายอย่างพร้อมกันก็ได้ ต้นเหตุของความเครียดแบ่งออกเป็น 3 ประิเภท คือ

 1. ต้นเหตุของความเครียดภายในบุคคล ได้แก่ ความสามารถในการทำงาน ทัศนคติ ค่านิยม ความคาดหวัง รูปแบบพฤติกรรม วิธีการปรับตัว อายุ และพัฒนาการ เป็นต้น
 2. ต้นเหตุของความเครียดระหว่างบุคคล ได้แก่ การติดต่อสื่อสาร ความสัมพันธ์กับบุคคลนั้นๆ เป็นต้น
 3. ต้นเหตุของความเครียดภายนอกบุคคล ได้แก่ สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ เป็นต้น

โดยสรุป ความเครียดคือ สภาวะกดดันในบุคคลที่เกิดขึ้นเมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดมา คุกคามก่อให้เกิดความไม่สมดุลทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และจิตวัญญาณของบุคคล รวมถึงพัฒนาการทางร่างกายและจิตใจของบุคคลด้วย หรืออาจกล่าวว่าสภาวะเครียดเป็นกลไกการป้องกันตัวที่เกิดขึ้นเมื่อมีภยันตรายจากภายนอกมารบกวน

สาเหตุของความเครียด โดยทั่วไปความเครียดมักเกิดจาก

 1. การถูกคุกคามและถูกทำลายทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
 2. ความต้องการพื้นฐานถูกขัดขวาง
 3. ภาวะร่างกายหรือจิตใจถูกรบกวน เช่น การเจ็บป่วยทั้งทางร่างกายและจิตใจ
 4. พัฒนาการทางร่างกาย และการเปลี่ยนแปลงตามวัย
 5. ภาวะวิกฤติ-สถานการณ์ต่างๆ ที่เผชิญ

ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียด ได้แก่

 1. ความเป็นอยู่ในชีิวิตและสังคม เช่น การแข่งขัน การดำเนินชีวิตในสังคมการจราจร
 2. เหตุการณ์ในครอบครัว
 3. การเจ็บป่วยทางร่างกายและจิตใจ
 4. การประกอบอาชีพ การทำงาน
 5. พัฒนาการตามวัย
 6. ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

หลักการแก้ไข

 1. เลี่ยงสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความเครียด
 2. ปรับตัวกับสถานการณ์เครียด
  • ใช้กลไกทางจิต เช่น การหาเหตุผล การชดเชย
  • ปรึกษาผู้ที่ช่วยเหลือได้ และไว้วางใจ
  • ใช้เทคนิคการผ่อนคลายความเครียด

การพยาบาล

 1. ประเมินระดับความเครียด
 2. กำหนดแนวทางการช่วยเหลือ โดย
  • กระตุ้นให้ผู้มีความเครียดระบายออก
  • เสนอแนะวิธีการหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความเครียด
  • แนะนำหลักการเลือก "ทำทีละอย่าง"
  • สอนวิธีการระงับอารมณ์ตนเอง
  • ฝึกจิตใจให้ร่าเริง
  • แนะให้หากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ทำ
  • แนะการเตรียมรับสถานการณ์
  • แนะนำการใช้กลวิธานป้องกันตัว
  • สอนวิธีคลายเครียดด้วยตนเอง

Julius

นาฬิกาดีไซน์ความหลากหลายให้เข้ากับสไตล์ในลุคของคุณ More...

Lee

นาฬิกา Lee ดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยราคากันเอง More...

Add Friends

เพิ่มเพื่อน

Instagram

Instagramสำนักงานบัญชี

Latest Posts

Follow us

นาฬิกาข้อมือ
You are here: บทความสุขภาพ โรคและการดูแล สุขภาพจิต ความเครียดและการพยาบาล