JA Cpanel
  •  

DooHealthy.com

RSSจำหน่ายนาฬิกาข้อมือของแท้พร้อมรับประกัน   Thaniwat Lee Sponsor's

ประโยชน์ของการเล่นกีฬาบาสเกตบอล

ประโยชน์ของกีฬาบาสเกตบอลกีฬาบาสเกตบอลก็เหมือนกีฬาประเภททีมทั่วไป ที่เล่นแล้วจะมีผลกระทบในทางที่ดีทั้งทางตรงและทาง

 

อ้อม แต่ทั้งนี้ต้องเล่นอย่างถูกหลักการและวิธีการเล่นที่ถูกต้อง ซึ่งจะกล่าวเป็นสังเขป ดังนี้

ประโยชน์ทางด้านร่างกาย

1. ทำให้ร่างกายแข็งแรง มีสุขภาพที่ดี
2. มีสมรรถภาพทางกายสูงขึ้น สามารถทำงานหนักโดยไม่ได้รับการบาดเจ็บ
3. ช่วยรักษารูปร่างให้ได้สัดส่วนสง่างามเหมาะสมได้
4. มีความคล่องตัวร่างกายมีความสัมพันธ์กันดี เช่น สายตา กล้ามเนื้อแขนขา รักษาความสมดุลของร่างกายได้ดี

ด้านจิตใจและอารมณ์

1. ความมีน้ำใจในนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้อภัย จะบังเกิดขึ้นกับผู้เล่นกีฬา
2. มีความอดทนอดกลั้นสูงขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากการฝึกซ้อม อันจะก่อให้เกิดสมาธิ สติ และอารมณ์มั่นคงไม่หวั่นไหวง่าย
3. มีความสนุกสนานต่อการเล่น อันก่อให้เกิดอารมณ์ที่แจ่มใส ร่าเริง ไม่เคียด สามารถปรับปรุงตนเองและทีให้ดีขึ้น
4. มีสติและปัญญา รู้จักวางแผนการรุก การป้องกัน คิดหาวิธีการที่จะเล่นให้ประสบผลสำเร็จกับคู่แข่งขัน ซึ่งก่อให้เกิดความเฉลียวฉลาดและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
5. กฎ กติกาการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลย่อมสอนให้ผู้เล่นรู้จักคามยุติธรรม สร้างนิสัย ในตนเอง ตลอดจนคุณธรรมจริยธรรมต่อผู้เล่นด้วยกันเสมอ

ด้านสังคม

1. ทำให้เกิดมีความรักความสามัคคีของหมู่คณะ
2. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมดีขึ้น เกิดมิตรภาพระหว่างเพื่อนภายในทีมและต่างทีม
3. ทำให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น อันจะก่อให้เกิดการสร้างวินัยที่ดีในการออกกำลังกายทั้งของตนเองและสังคม

Julius

นาฬิกาดีไซน์ความหลากหลายให้เข้ากับสไตล์ในลุคของคุณ More...

Lee

นาฬิกา Lee ดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยราคากันเอง More...

Add Friends

เพิ่มเพื่อน

Instagram

Instagramสำนักงานบัญชี

Latest Posts

Follow us

นาฬิกาข้อมือ
You are here: บทความสุขภาพ การออกกำลังกาย การเล่นกีฬา ประโยชน์ของการเล่นกีฬาบาสเกตบอล