JA Cpanel
 •  

DooHealthy.com

RSSจำหน่ายนาฬิกาข้อมือของแท้พร้อมรับประกัน   Thaniwat Lee Sponsor's

ReishiMx รีชีเอ็มเอ็กซ์ เห็ดหลินจือแดง เป็นยาอายุวัฒนะ

รีชีเอ็มเอ็กซ์รีชีเอ็มเอ็กซ์ ประกอบด้วยสารสกัดจากเห็ดหลินจือและสปอร์ที่ผ่านขบวนการทำให้แตก 100% เพื่อให้ได้

 

รับประโยชน์สูงสุดของสารสำคัญ

 

ประโยชน์ :

 • ใช้ในการป้องกันโรคมะเร็งในการแพทย์ทางเลือกรวมทั้งใช้ร่วมกับยาแผนปัจจุบันในการรักษา
 • ช่วยเพิ่มการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย
 • ช่วยปกป้องตับจากการถูกทำลายและการเสื่อมสภาพ
 • ช่วยลดระดับน้ำตาลในกระแสเลือด

 

ส่วนประกอบสำคัญ : สารสกัดจากเห็ดหลินจือและสปอร์ของเห็ดหลินจือ 500 มก.

 

สารสำคัญ : สารโพลีแซ็คคาไรค์ (Polysacharide) ชนิดที่เป็นประโยชน์ 13.5% และไตรเทอร์ปีน 6% (Triterpine)

 

Clinical Study

ผลการศึกษาทางวิทยาศาตร์ของเห็ดหลินจือ

 

การศึกษาที่ 1 การศึกษาเกี่ยวกับเห็ดหลินจือในด้านการรักษาโรคมะเร็ง

เป็นการศึกษาแบบเปิด (ไม่เลือกยี่ห้อ) ศึกษาถึงประโยชน์ที่มีต่อสุุขภาพของผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือในเรื่องของการเพิ่มขึ้นของภูมิคุ้มกันในแต่ละบุคคลศึกษากับคนไข้ที่ป่วยเป็นมะเร็ง (ไต ช่องท้อง เต้านม) และรักษาด้วยวิธีการฉายรังสีและเคมีบำบัด จำนวน 48 ราย ผู้ป่วยทุกคนได้รับประทานสารสกัดจากเห็ดหลินจือจำนวน 1.5 กรัมต่อวัน วันละ 2 ครั้ง เป็นจำนวน 36 วัน

 

ผลการศึกษา

 • หลังจากรับประทานเห็ดหลินจือสกัดแล้วระดับอัตราส่วนของเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด CD4 ต่อ CD8** รวมทั้งเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด T-cell เพิ่มขึ้น ซึ่งการเพิ่มขึ้นของเซลล์เม็ดเลือดขาวนี้ช่วยให้ร่างกายอยู่ในภาวะที่มีภูมิคุ้มกันที่สูงขึ้น
 • ผลข้างเคียงที่เกิดจากการใช้เคมีบำบัดหรือการฉายรังสีก็ลดลงด้วย เช่น อาการผมร่วง เวียนศีรษะ อาเจียน เจ็บคอ ไม่ว่าจะรับประทานผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือก่อนหรือหลังการบำบัด ขนาดที่แนะนำคือ ครั้งละ 3 กรัม วันละ 3 เวลา (Teow, 1996)
 • ผู้ป้่วยสามารถรับประทานอาหารได้เพิ่มขึ้นและดูมีชีวิตชีวาเพิ่มมากขึ้น
 • ผู้ป่วยที่รับประทานผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือสกัดหลังจากได้รับการผ่าตัดนั้น บาดแผลจากการผ่าตัดจะฟื้นตัวและหายเร็วขึ้นพร้อมทั้งไม่เกิดผลข้างเคียงใดๆ (Kupin 1992)

 

หมายเหตุ**

 1. เซลล์ CD4 เรียกอีกอย่างว่า helper T cells เป็นเซลล์เม็ดเลือดขาวที่มีแอนติเจนชนิด CD4 บนผนังเซลล์ ทำหน้าที่ส่งเสริมการทำงานของเซลล์เม็ดเลือดขาวตัวอื่น เช่น B cell ในการสร้างแอนติบอดี้จำเพาะ
 2. เซลล์ CD8 หรือ killer cells หรือ suppressor cells เป็นเซลล์เม็ดเลือดขาวที่มีแอนติเจนชนิด CD8 บนผนังเซลล์ ทำหน้าที่ทำลายเซลล์ที่ผิดปกติหรือที่เกิดจากการติดเชื้อ

 

การศึกษาที่ 2 การศึกษาเกี่ยวกับเห็ดหลินจือในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน

การศึกษานี้เป็นการศึกษาในประเทศไต้หวันโดยรูปแบบของการทดลองจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มแรกทำการทดสอบโดยให้หนูรับประทานเห็ดหลินจือส่วนอีกกลุ่มเป็นกลุ่มที่รับประทานยาหลอก (Piacebo) เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์

 

ผลการศึกษา

กลุ่มที่ได้รับเห็ดหลินจือจะมีการเพิ่มขึ้นของภูมิคุ้มกันหลายชนิด้วยกัน เช่น

 • อิมมูโนกลอบบูลินชนิด จี เอ็ม และเอ (ดังกราฟที่ 1)
 • เพิ่มกระบวนการสร้างเม็ดเลือดขาวให้กับร่างกาย
 • มีการสร้างไซโตไคน์*** (Cytokines) ชนิด IL-2, IL-5, IL-6 และ IFN เพิ่มขึ้น (ดังแสดงในกราฟที่ 2)
  หมายเหตุ*** ไซโตไคน์ (Cytokines) คือสารช่วยกำกับเม็ดเลือดขาว เป็นตัวช่วยลดการอักเสบ และกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย

 

กราฟแสดงการเพิ่มขึ้นของภูมิคุ้มกัน

 

การศึกษาที่ 3 การศึกษาเกี่ยวกับเห็ดหลินจือในด้านการยับยั้งเซลล์มะเร็ง

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงประสิทธิภาพของเห็ดหลินจือที่มาจากแหล่งต่างๆ กันดังแสดงในตารางที่ 1 ว่ามีประสิทธิภาพในการยับยั้งเซลล์มะเร็งมากน้อยเพียงไร โดยศึกษาถึงการยับยั้งเซลล์มะเร็งชนิด MDA-MB-231 ที่ก่อให้เกิดมะเร็งเต้านมและเซลล์มะเร็งชนิด PC-3 ที่ก่อให้เกิดมะเร็งต่อมลูกหมาก ผลการศึกษาแสดงดังตารางที่ 2, กราฟที่ 1 และ 2

 

ตารางแหล่งและส่วนที่นำไปใช้ของเห็ดหลินจือ

 

ผลการศึกษา

จากการทดลองสรุปได้ว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเห็ดหลินจือ (Ganoderma lucidum) มีคุณสมบัติในการยับยั้งเซลล์มะเร็งทั้งชนิด MDA-MB-231 และ PC-3 โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือที่ได้จากสารสกัดและการทำให้สปอร์แตกออกเป็นผง

 

การศึกษาที่ 4 การศึกษาเกี่ยวกับเห็ดหลินจือในด้านการทำงานของตับ

เป็นการศึกษาถึงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเห็ดหลินจือสกัดต่อสุขภาพของตับรวมทั้งส่งเสริมการทำงานของตับให้ดีขึ้น ทำการทดลองกับหนูทดลองที่ได้รับการฉีดเชื้อไวรัสตับอักเสบ และหลังจากได้รับเชื้อแล้วก็จะทำการฉีดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเห็ดหลินจือสกัดเป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ พร้อมทั้งทำการตรวจระดับของเอนไซม์ Glutamate Pyruvate Transaminase (GPT) และ Glutamate-Oxaloacetate Transaminase (GOT) ในกระแสเลือด ซึ่งเอนไซม์ทั้งสองชนิดนี้เป็นเอนไซม์ทีพบปริมาณมากใน ตับ ไต และหัวใจ แต่หากตับและไตถูกทำลายหรืออยู่ในภาวะการทำงานหนัก เอนไซม์ดังกล่าวจะถูกปล่อยไปอยู่ในกระแสเลือด ซึ่งผลการทดลองสามารถแสดงได้ดังกราฟที่ 1 และ 2 ตามลำดับ

 

กราฟแสดงปริมาณที่ลดลงของเอนไซม์ GPI

 

ผลการศึกษา

 • ในกลุ่มที่ได้รับผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือสกัด ระดับเอนไซม์ GPT และ GOT ในกระแสเลือดลดลง
 • ป้องกันการลดลงของปริมาณแอลบูมินและโปรตีนในตับ ช่วยให้ตับมีการทำงานที่ดีขึ้น
 • น้ำหนักของม้ามลดลง
 • มีการลดลงของเอนไซม์ทรานส์อะมิเนส (Transaminase)

ดังนั้น จากการทดลองสามารถสรุปได้ว่าผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือสกัดช่วยดูแลสุขภาพของตับและส่งเสริมการทำงานของตับให้ดีขึ้นโดยสังเกตได้จากการลดลงของเอนไซม์ GPT และ GOT ในกระแสเลือด

 

หมายเหตุ***

 • การวัดระดับเอนไซม์ GPT และ GOT นั้นเพื่อตรวจสอบสุขภาพเซลล์ตับ ว่าถูกทำลายหรืออักเสบหรือไม่หากพบเอนไซม์ทั้ง 2 ชนิดสูงแสดงว่า เซลล์ตับถูกทำลายหรือตับอักเสบ
 • แอลบูมินเป็นโปรตีนที่ตับสร้างขึ้น หากพบว่าระดับแอลบูมินในเลือดลดลง แสดงว่าการทำงานของตับเสื่อมลง
 • หากระดับเอนไซม์ทรานอะมิเนส ในเลือดสูง แสดงว่า เซลล์ตับถูกทำลายหรือเสื่อม
 • หากพบม้ามโต แสดงว่าตับอาจมีการอักเสบ หรือเป็นตับแข็ง

 

การศึกษาที่ 5 การศึกษาเกี่ยวกับเห็ดหลินจือในด้านการช่วยลดอาการเมื่อยล้าและอ่อนเพลีย

เป็นการศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเห็ดหลินจือในเรื่องของการช่วยลดอาการอ่อนเพลียและอ่อนแรง โดยใช้อาสาสมัครที่มีอาการดังกล่าวจำนวน 37 คน การทดลองทำโดยให้อาสาสมัครทุกรายรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเห็ดหลินจือสกัด (PX) เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ หลังจากนั้นสังเกตและวัดผล

 

ผลการศึกษา

หลังจากการทดลองเป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ หลังจากรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเห็ดหลินจืออาการอ่อนเพลียและเมื่อยล้าลดลง 53.6% รวมทั้งเพิ่มกระบวนการทำงานของต่อมน้ำเหลือง และระดับของภูมิคุ้มกันชนิด IL-2 และอิมมูโนกลอบบูลิน ชนิด จี เพิ่มขึ้นอย่างเป็นนัยสำคัญ

 

ความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องเกี่ยวกับยาจีนแผนโบราณ โดย ศาสตราจารย์ฟง-ลิน ชู

ศาสตราจารย์ฟง-ลิน ชู - ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์และคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยการแพทย์แห่งไทเป ในระหว่างที่ท่านศึกษาและทำงานอยู่ที่มหาวิทยาลัยคิวชูในฟูกุโอกะประเทศญี่ปุ่น ท่านได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง ส่วนประกอบของยาจีนที่มีคุณสมบัติในการลดลาย (Soluble Chinese Medicine ingredients) เพื่อใช้ในการรักษาโรค ซึ่งท่านจัดเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกในเรื่องดังกล่าวที่ภายหลังงานวิจัยของท่านได้ถูกนำไปเป็นแม่แบบในงานวิจัยอีกหลายฉบับ

ในปัจจุบันเรื่องของการดูแลสุขภาพเป็นเรื่องที่ทุกคนหันมาให้ความสนใจกันมากในอันดับต้นๆ ยาจีนแผนโบราณ (Traditional Chinese Medicine) และพืชสมุนไพรได้ถูกนำมาศึกษาวิจัยและช่วยส่งเสริมในการรักษาควบคู่กับยาแผนปัจจุบัน ศาสตราจารย์เฟง-ลิน ชู กล่าวว่า แม้ว่าจากประสบการณ์ของท่านในงานค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของยาจีนแผนโบราณท่านก็ยังไม่สามารถที่จะเข้าใจและเปิดเผยถึงความวิเศษของพืชเหล่านี้ได้อย่างถ่องแท้ โดยเฉพาะคุณสมบัติต่างๆ ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเรา ยกตัวอย่าง เช่น ในระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกมีการวิจัยและค้นคว้าถึงคุณสมบัติของเห็ดหลินจือ ในทางการแพทย์เป็นจำนวนมากเช่น

 1. เห็ดหลินจือช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งบริเวณเต้านม เห็ดหลินจือมีคุณสมบัติในการส่งเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายยับยั้งการเจริญเติบโตและการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง นอกจากนี้เห็ดหลินจือยังช่วยลดความเสี่ยงและป้องกันอาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้จากการรักษามะเร็งด้วยการฉีดสารเคมี (Chemotherapy)
 2. ส่งเสริมการทำงานของตับ ส่งเสริมการทำงานของตับโดยเฉพาะในเรื่องของการกำจัดสารพิษ (Detoxification) และการสร้างเซลล์ของตับใหม่ขึ้นอีกครั้ง
 3. ส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกัน ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคที่เกี่ยวกับภาวะภูมิคุ้มกันผิดปกติ เช่น ไขข้ออักเสบ โรคหืด เป็นต้น
 4. อื่นๆ ลดระดับคอเลสเตอรอลและน้ำตาลในกระแสเลือด ส่งเสริมระบบหัวใจและหลอดเลือด ป้องกันอาการไอ และซึมเศร้า

 

Julius

นาฬิกาดีไซน์ความหลากหลายให้เข้ากับสไตล์ในลุคของคุณ More...

Lee

นาฬิกา Lee ดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยราคากันเอง More...

Add Friends

เพิ่มเพื่อน

Instagram

Instagramสำนักงานบัญชี

Latest Posts

Follow us

นาฬิกาข้อมือ
You are here: อาหารเสริม สุดยอดนวัตกรรมเด่น ภายในออกสู่ภายนอก ReishiMx รีชีเอ็มเอ็กซ์ เห็ดหลินจือแดง เป็นยาอายุวัฒนะ